RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informujemy:
Administrator danych osobowych jest:
JJ SYSTEMS Jędrzej Jaskowski ul Kapitańska 5/2 71-602 Szczecin
www.jjsystems.pl, kontakt@jjsystems.pl
Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:
Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa Przedstawicieli są przetwarzane zgodnie z art. 6
Rozporządzenia ust. 1 pkt b, c, f w celu utrzymania bieżącej komunikacji z Klientami, informowania
o oferowanych produktach i usługach, realizacji sprzedaży produktów i usług, prowadzenia statystyk
i analiz na własne potrzeby.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane:
– przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie
zakończone, a należności zapłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich
gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji zamówienia lub umowy;
– w przypadku obowiązku serwisowego dotyczącego oferowanych urządzeń przez okres 30 lat, o ile
transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a należności zapłacone, rozliczone lub
przedawnione.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizacją Państwa
zamówień, w szczególności będą to: podmioty wykonujące usługi kurierskie, pocztowe, informatyczne,
prawne i windykacyjne.
Prawa związane a przetwarzaniem danych osobowych
Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– usunięcia danych,
– sprostowania danych,
– ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia
przepisów Rozporządzenia.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości realizacji Państwa zleceń.